Strona główna Aktualności Konkurs - FOTOBUDKA BUDMAT AUTO na DRIFT NIGHT w Płocku

Konkurs - FOTOBUDKA BUDMAT AUTO na DRIFT NIGHT w Płocku

Podczas najbliższych zawodów Drift Masters Grand Prix 4 i 5 czerwca w Płocku, poza mnóstwem emocjonujących atrakcji znajdziecie naszą FOTOBUDKĘ, w której zrobicie sobie DARMOWE, pamiątkowe zdjęcia z Budmat Auto Drift Team!! Każde zdjęcie weźmie udział w konkursie, w którym do wygrania jest nowiuteńki NISSAN QASHQAI na weekend z pełnym bakiem!!!

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej. 

  

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Fotobudka Budmat Auto”

 

DEFINICJE

 1. Facebook - portal dostępny pod adresem facebook.com.
 2. Fanpage - strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem https://www.facebook.com/budmatauto/?fref=ts
 3. Strona - strona internetowa Organizatora, dostępna pod adresem budmatauto.pl
 4. Konkurs - przedmiotowy konkurs, którego zasady wykonania określa Regulamin.
 5. Zawody sportowe – zawody Drift Masters GP organizowane w Płocku w dniach 4 – 5 czerwca 2016r.  na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Płocku. 
 6. Organizator – spółka BUDMAT AUTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 67, 09-400 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000138380, NIP 774-26-59-80, REGON 6113130456,
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 9. Strony - Uczestnik i Organizator.
 10. UODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 • 1

 

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu „ Fotobudka Budmat Auto” akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, zgodnie z UODO.
 2. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Regulamin wyczerpuje zasady określające stosunki pomiędzy Stronami, zaś wszelkie treści promocyjno-reklamowe Konkursu mają jedynie walor informacyjny.
 4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora dla celów Konkursu oraz wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora swojej nazwy użytkownika Facebooka.

 

 • 2

 

 1. Konkurs to dwudniowa akcja prowadzona przez Organizatora podczas zawodów sportowych.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie czterech zwycięzców w konkursie „Fotobudka Budmat Auto” przeprowadzanym przez Organizatora.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu sobie zabawnego zdjęcia za pomocą specjalnej fotobudki oraz gadżetów udostępnionych przez Organizatora, która znajdować się będzie w obrębie stanowiska ekspozycyjnego Organizatora w trakcie zawodów sportowych na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Płocku oraz wypełnienie formularza z danymi wymaganymi do weryfikacji oraz powiadomienia o ewentualnej wygranej.

 

 • 3

 

 1. Nagrodami w Konkursie są cztery vouchery uprawniające do użyczenia należącego do Organizatora samochodu NISSAN QASHQAI z pełnym bakiem na uzgodniony z Uczestnikiem okres czasu począwszy od godz. 18.00 w piątek do godz. 9.00 w poniedziałek.
 2. Realizacja Nagrody, którą jest voucher uprawniających do bezpłatnego użyczenia samochodu NISSAN QASHQAI na weekend z pełnym bakiem zostanie wykonana na podstawie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy użyczenia.
 3. Odbiorcą nagrody może być jedynie osoba pełnoletnia.
 4. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie aktualnego i ważnego prawa jazdy.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 6. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości mailowej o uzyskaniu prawa do nagrody do odpowiedzi na nią, zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych organizator skontaktuje się z Uczestnikiem ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych albo nieprawdziwych świadczenie uważa się za niemożliwe, a dotychczas uprawniony Uczestnik traci prawo do nagrody.
 7. W przypadku jeżeli na wykonanym w celach konkursowych zdjęciu znajduje się grupa osób, w przypadku wygranej są one zobowiązane do wyboru spośród siebie jednej osoby, której zostanie wręczony voucher i przekazany samochód oraz poinformowania o swoim wyborze Organizatora drogą mailową,

 

 • 4

 

Sposób przeprowadzania Konkursu jest następujący:

 1. Czynność potwierdzająca udział w Konkursie polega na wykonaniu zabawnego zdjęcia za pomocą specjalnej fotobudki oraz gadżetów udostępnionych przez Organizatora, która znajdować się będzie w obrębie stanowiska ekspozycyjnego Organizatora na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Płocku, oraz wypełnienie formularza z danymi wymaganymi do weryfikacji oraz powiadomienia o ewentualnej wygranej.
 2. Wykonanie zdjęcia i wypełnienie kwestionariusza będzie uważane za dorozumianą zgodę na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach dla celów przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora w sposób wskazany w niniejszym regulaminie, zgoda na wykorzystanie wizerunku jest niezbędnym elementem udziału w Konkursie,
 3. Wykonane zdjęcie zostanie wydrukowane w trakcie organizowanych zawodów sportowych i przekazane Uczestnikom oraz w formie elektronicznej zostanie umieszczone na profilu Organizatora na prowadzonym na Facebook`u Fanpage`u.
 4. W przypadku wykonania kilku zdjęć, organizator zastrzega sobie prawo wyboru jednego z tych zdjęć oraz umieszczenie go w galerii konkursowej.
 5. Wszystkie zdjęcia wykonane w dniach 4-5 czerwca 2016r., zostaną umieszczone na Fanpage Organizatora, zwycięzcami w Konkursie będą Uczestnicy, których zdjęcia osiągną największą liczbę polubień, do dnia 20 czerwca 2016, do godziny 10.00
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook ostatecznie do dnia 21 czerwca 2016 r.

 

 • 5

 

 1. Zasady przeprowadzenia konkursu określa w wyczerpująco niniejszy Regulamin dostępny w trakcie organizowania zawodów sportowych DRIFT MASTERS GP w formie informacji znajdującej się przy fotobudce oraz na stronie organizatora,
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, które w dniach 4- 5 czerwca 2016r. będą uczestniczyć w zawodach sportowych
 3. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem, iż może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń udziału i wykonanych zdjęć.
 5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, a także ich bliscy. Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka władz lub pracownika.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie jego trwania, poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i nagrywania osób nagrodzonych w Konkursie oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w materiałach informacyjnych związanych z przeprowadzonymi Konkursu oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora.

 

 • 6

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia udział w Konkursie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
 3. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody, oraz innych związanych z wykonaniem obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem.
 6. Organizator zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: UODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

 

 • 7

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub mailowo na adres Organizatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni.

 

 • 8

 

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa w Konkursie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
 2. Wydrukowany Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Postanowienia Regulaminu mogą być wykonywane przez Organizatora za pomocą osób trzecich. To samo dotyczy obowiązków Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2016 roku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Konkursu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się któregokolwiek z uczestników, który wykonał czynność, za wykonanie, której przyrzeczono nagrodę.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.

 

 

Inne aktualności
POZNAJCIE NOWEGO NISSANA X-TRAIL NOWY NISSAN ARIYA W BUDMAT AUTO!
Pokaż wszystkie aktualności

Salony Płock

 • Serwis Peugeot

  ul. Bielska 67 09-400 Płock 24 267 47 74 godziny otwarcia: pon-pt: 800-1800
 • Serwis Nissan

  ul. Bielska 67 09-400 Płock 24 267 47 29 godziny otwarcia: pon-pt: 800-1700
 • Serwis Suzuki

  ul. Bielska 67 09-400 Płock 24 267 47 49 godziny otwarcia: pon-pt: 800-1700

Mapa dojazdu

Salony Ciechanów

 • Serwis Nissan

  ul. Sońska 2 06-400 Ciechanów 23 674 81 50 godziny otwarcia: pon-pt: 800-1600
 • Serwis Suzuki & Dział Części

  ul. Sońska 2 06-400 Ciechanów 23 647-81-51 godziny otwarcia: pon-pt: 800-1600

Mapa dojazdu

NASI PARTNERZY